Regulamin korzytania z forum

I. ZASADY OGÓLNE

Art. 1. Regulamin określa:
[ol]
[li]Zasady obowiązujące na forum, w prywatnych wiadomościach oraz czacie.[/li][li]Prawa i obowiązki użytkowników.[/li][li]Prawa i obowiązki administracji oraz moderatorów.[/li][li]Tryb stosowania kar wobec użytkowników.[/li][/ol]
Art. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
[ol]
[li]Użytkownik - osoba zarejestrowana.[/li][li]Administrator - osoba bezpośrednio zarządzająca forum.[/li][li]Moderator - osoba, której Administrator nadał uprawnienia do nadzorowania forum.[/li][li]Spam - powtarzające się słowa, bądź wypowiedzi, a także wpisy, wiadomości pozbawione treści merytorycznej.[/li][li]Spoiler - jest to każda niepożądana informacja dotycząca szczegółów akcji w anime, serialu, filmie lub jakiejkolwiek produkcji. Za spoiler uznaje się w szczególności: zdradzanie przebiegu akcji, nazwy, imiona, nazwiska, nazwy umiejętności, a także obrazki zdradzające wygląd postaci, miejsc lub wydarzeń. Zasada ta dotyczy wszystkich omawianych na forum serii. Umieszczanie informacji zawierających spoilery może się odbywać wyłącznie w trybie określonym w art. 13 ust. 2[/li][li]Offtopic – posty niezgodne z głównym tematem dyskusji.[/li][/ol]
II. UŻYTKOWNICY

Art. 3. Po dokonaniu rejestracji, domniemywa się, że użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu.

Art. 4.
[ol]
[li]Nazwa użytkownika, awatar oraz podpis (sygnatura) nie mogą zawierać spoilerów, oraz treści wulgarnych, erotycznych, bądź stanowiących obrazę dla pozostałych użytkowników.[/li][li]Wysokość podpisu nie może przekroczyć 100 pixeli, a szerokość 400 pixeli.[/li][li]W awatarze oraz sygnaturze zabronione jest umieszczać gify.[/li][li]W przypadku naruszeń, Administracja może usunąć, bądź zmodyfikować podpis użytkownika.[/li][/ol]
Art. 5.
[ol]
[li]Nie dopuszcza się tworzenia wielu kont przez jedną osobę, w szczególności w celach spamowania.[/li][li]W przypadku stwierdzenia multikonta, Administracja może zastosować środki o których mowa w art. 20.[/li][/ol]
III. ADMINISTRACJA

Art. 6. Administrację forum stanowią: Administratorzy oraz Moderatorzy.

Art. 7.
[ol]
[li]Administrator posiada wyłączność na nadawanie rangi Moderatora oraz nadzoruje ich działalność.[/li][li]Administrator może odwołać ostrzeżenie, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Moderatora, który je nadał.[/li][li]W uzasadnionych przypadkach, Administrator może zawiesić stosowanie przepisów Regulaminu.[/li][li]Administrator nie musi stosować się do regulaminu, jego postawa wobec użytkowników czyli ostrzeżenia lub banowanie nie musi mieć podstawy regulaminu. W szczególnych wypadkach może stosować się do własnej opinii i na podstawie niej reagować na sytuacje.[/li][/ol]
Art. 8. Do zadań administracji należy w szczególności:
[ol]
[li]Dbanie o kulturę wypowiedzi oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników.[/li][li]Kontrolowanie bieżących tematów oraz wypowiedzi.[/li][li]Usuwanie tematów oraz wypowiedzi naruszających postanowienia Regulaminu.[/li][li]Dbanie o poprawność językową wypowiedzi oraz moderowanie błędów.[/li][li]Zapewnienie porządku tematycznego w działach.[/li][li]Karanie użytkowników za naruszenia Regulaminu.[/li][/ol]
Art. 9.
[ol]
[li]Użytkownicy są zobowiązani do zgłaszania Administracji wszelkich zauważonych naruszeń Regulaminu przez współużytkowników, za pomocą opcji [Zgłoś].[/li][li]W razie podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Moderatora użytkownik może odwołać się do Administratora.[/li][/ol]
IV. DYSKUSJE i TEMATY

Art. 10.
[ol]
[li]Użytkownik ma prawo do swobodnej wypowiedzi oraz nieskrępowanego wyrażania swoich poglądów, o ile nie godzą one w innych użytkowników.[/li][li]Zabrania się w szczególności: stosowania wulgaryzmów wobec pozostałych użytkowników, obrażania, wyśmiewania, spamowania, bądź wprowadzania zamętu i dezorganizacji.[/li][li]Zabrania się umieszczania treści rasistowskich lub obrażających grupy narodowe czy etniczne.[/li][li]Zabrania się prowokowania i podżegania do złamania zasad Regulaminu. W takiej sytuacji Moderator ma prawo zastosować kary wymienione w art. 17.[/li][li]Zabrania się umieszczania długich recenzji, opisów, charakterystyk bądź innych artykułów (szczególnie skopiowanych). W takiej sytuacji zaleca się umieścić link do portalu, z którego pochodzi artykuł. Moderator bądź Administrator ma prawo do usunięcia takiego postu/wątku. Wyjątek stanowi artykuł napisany specjalnie dla/na potrzeby forum.[/li][li]W dziale “Zapoznaj się” nowi użytkownicy mają nieskrępowane prawo do przedstawienia swojej osoby, tudzież krótkie odpowiedzi forumowiczów typu “Witaj”, “Cześć” będą uznawane za spam oraz usuwane. W przypadku, gdzie taka sytuacja będzie się powtarzać Moderator bądź Administrator ma prawo nałożyć upomnienie na użytkownika.[/li][li]Zabrania się używania czcionek, kolorów, stylów nieczytelnych (niewidocznych, niezrozumiałych) dla innego użytkownika.[/li][/ol]
Art. 11.
[ol]
[li]Użytkownik jest zobowiązany do wypowiadania się na temat.[/li][li]Dygresje są dopuszczalne, o ile nie zakłócają one w rażący sposób prowadzonej dyskusji.[/li][li]Wyłącza się stosowanie Art. 13.1, jeżeli użytkownik odchodzący od głównego wątku rozmowy, osobiście założył temat.[/li][li]W przypadku, gdy w temacie rozwija się dłuższa dyskusja nie na temat, Moderator ma prawo wydzielić niedotyczące dyskusji posty do nowego tematu lub je usunąć. Aby zapobiec dalszemu rozwojowi Off-topicu Moderator powinien zalecić Użytkownikom powrót do tematu dyskusji. Jeśli Off-topic będzie się przedłużał, Moderator ma prawo zastosować kary wymienione w art. 17.[/li][/ol]
Art. 12. Nie wolno zamieszczać linków do stron, zawierających wirusy, pornografię, bądź innych niebezpiecznych treści.

Art. 13.
[ol]
[li]Zabrania się zamieszczania spoilerów w tematach nie opatrzonych oznaczeniem o którym mowa w art. 13.2.[/li][li]W razie zamieszczenia spoilera, użytkownik ma obowiązek ukryć go za pomocą kodu:[/li][/ol]
TEKST
[ol]
[li]Przepisów powyższych nie stosuje się w przypadku tematów utworzonych w celu dyskutowania o akcji nie przedstawionej jeszcze w danej produkcji.[/li][/ol]
Art. 14. Przed założeniem nowego tematu, użytkownik jest zobowiązany do utworzenia go w odpowiednim dziale, a także sprawdzenia, czy nie istnieje nigdzie podobny temat.

Art. 15.
[ol]
[li]Tytuł tematu powinien określać temat dyskusji.[/li][li]W przypadku zamiaru umieszczania w temacie niezakrytych spoilerów, należy uprzedzić o tym w tytule tematu dopisując “” bądź uczynić to w analogiczny sposób.[/li][li]Nie dopuszcza się tworzenia tematów naruszających dyskusyjno-rozrywkowe przeznaczenie forum, a w szczególności: nie posiadających treści merytorycznych, zawierających spam lub dublujących wątki już istniejące.[/li][/ol][SPOILER]
Art. 16.
[ol]
[li]Administracja ma prawo zamykania, bądź usuwania tematów, o których mowa w art. 15.4.[/li][li]Zamknięcie tematu przez Administrację może nastąpić również na skutek wyczerpania dyskusji, bądź innych naruszeń postanowień Regulaminu rozmówców.[/li][/ol]
V. KARY

Art. 17.
[ol]
[li]Środkiem karnym są ostrzeżenia.[/li][li]Szczególnym rodzajem ostrzeżenia jest ostrzeżenie słowne. Dwa ostrzeżenia słowne składają się na jedno całe ostrzeżenie.[/li][li]Uzyskanie czterech ostrzeżeń skutkuje blokadą pisania postów.[/li][li]Uzyskanie sześciu ostrzeżeń skutkuje banem.[/li][li]Admin może ostrzegać jak i banować wg własnej oceny w stosunku do użytkownika oraz na podstawie jego zachowania na forum stosować odpowiednie środki.[/li][/ol]
Art. 18. Dodatkowym środkiem karnym stosowanym wobec naruszeń postanowień Regulaminu na czacie są:
[ol]
[li]Zablokowanie dostępu do czatu.[/li][li]Uniemożliwienie pisania na czacie.[/li][/ol]
Art. 19.
[ol]
[li]Administracja ma możliwość nadawania ostrzeżeń, biorąc pod uwagę postawę użytkownika, jego intencje i ciężar niedozwolonego zachowania.[/li][li]Nałożona kara musi wynikać z zapisów Regulaminu.[/li][li]Wartość ostrzeżeń nadanych za jednorazowe naruszenie Regulaminu, nie może przekroczyć dwóch jednostek.[/li][/ol]
Art. 20. W przypadku wykazywania wyjątkowo złej woli ze strony użytkownika i celowego działania na szkodę Forum, Administracja może nadać jednorazowo sześć ostrzeżeń, skutkujących banem.

18 luty 2016.[/spoiler]